کنترل کیفیت

  1. خانه
  2. خدمات
  3. کنترل کیفیت

کنترل کیفیت:

مدیریت واحد کنترل کیفیت یعنی انجام تمامی امور مربوط به پیشبرد اهداف کیفی کسب و کار که معمولا در خط مشی و نظامنامه کیفیت سازمان ارائه می گردد . مدیریت این واحد شامل فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی  و نظارت بر انجام بازرسی و آزمون در کلیه فرآیندهای عملیاتی و هماهنگی با سایر واحدها به منظور بهبود بخشیدن سطح كیفیت تولید و توسعه فرهنگ كیفیت در سطح شركت می باشد. از این رو برنامه ریزی و  اجرای برنامه های تدوین شده برای تحقق نیازمندی های فنی و کیفی شرکت ، الزامات قانونی و استانداردهای اجباری و همچنین برآورده ساختن خواسته های کیفی مشتریان از اهداف نهایی مدیریت این واحد می باشد.

قسمتی از وظایف واحد کنترل کیفیت:

تهیه مشخصات برای مواد اولیه ورودی به کارخانه (استاندارد کارخانه ای )
تهیه مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه کارفرما در ارزیابی اولیه و سپس تهیه مدارک فاینال بوک برای قطعات تولیدی جهت ارایه به کارفرما
دریافت مشخصه های فنی و حدود تلورانسها از واحد فنی
همکاری به منظور بهبود محصول در جریان ساخت از نظر کیفی و ارائه خدمات لازم برای تست محصولات جدید
تهیه دستور العمل ها ، ضوابط و مقررات کیفی برای کلیه مشخصات فنی محصولات موجود و نظارت بر اجرای آنها .
تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی .
تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز .
ارزیابی منابع خرید ( تاُمین کنندگان ) و تائید یا عدم تائید آنها .
تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید
تعریف مشخصه های خرید برای واحد خرید .
آدیت محصولات نهایی قبل از حمل ، برای مشتری
انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارك فنی به آنها اشاره شده است.
انجام آزمون واندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل
حضور به موقع و مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی

[مجموع: 0 میانگین: 0]
فهرست